BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 5935 / TCHQ - QLRR

V/v trả lời Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II.

(Địa chỉ: Lô đất số A-9, Khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 115/2015/HOGVII/CV ngày 17/06/2015 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu của Quý công ty được phân luồng theo quy định nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO


Quách Đăng Hòa