BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 6021 / TCHQ - KTSTQ

V/v nhập khẩu phôi thép

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc;

(Địa chỉ: Khu hành chính số 8, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

 • Công ty Cổ phần B.C.H;

  (Địa chỉ: Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương)

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên.

(Địa chỉ: Số 25 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên)


Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 1506 / CKVP - HQ ngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc, số 24 / BCH ngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phần B.C.H và số 208 / XNK ngày 15/6/2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên nêu kiến nghị về việc sử dụng kết quả phân tích phân loại mặt hàng Phôi thép có mặt cắt ngang hình vuông và đề nghị tạm dừng truy thu thuế, được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về kết quả phân tích phân loại: Các Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 4868 / TCHQ - TXNK ngày 28/5/2015 của Tổng cục Hải quan.


 2. Về đề nghị tạm dừng truy thu thuế và được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo: thực hiện theo nội dung điểm 2 công văn số 3222 / TCHQ - TXNK ngày 10/4/2015 của Tổng cục Hải quan.


 3. Về thẩm quyền giải quyết kiến nghị hoặc khiếu nại: Kiến nghị của Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần B.C.H thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, kiến nghị của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị các Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên để được giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật.


Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

 • Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết và t/h);

 • Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết và t/h);

 • Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phan Đăng Hùng