TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 644 / GSQL - TH

V/v gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.


Ngày 24/6/2014, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có công văn số 711 / ĐTCBL - Đ4 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với sáng chế “Hợp chất DIPHENYL URE được thế bằng W- CARBOXYARYL để làm chất ức chế RAF KINAZA và dược phẩm chứa hợp chất này” tại Bằng độc quyền sáng chế số 7318 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các dược phẩm thuộc Chủ sở hữu quyền là BAYER HEALTHCARE LLC (US).


Tiếp đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn của Công ty Luật TNHH T&G đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát về SHTT đối với các dược phẩm được sản xuất theo sáng chế nêu trên.


Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50 / 2005 / QH11 , Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát về SHTT đối với các dược phẩm được sản xuất theo sáng chế nêu trên của Công ty Luật TNHH T&G đến hết ngày 24/6/2017.


Công văn đề nghị gia hạn của Công ty Luật TNHH T&G được gửi kèm công văn này để các đơn vị biết và tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.


Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805 / 8809) ; Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cty Luật TNHH T&G (để t / báo) ;

    (Đ/c: Phòng 05, Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội)

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha