TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 645 / GSQL - TH

V/v kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.


Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được Đơn và hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh đối với sản phẩm xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước và các bộ phận, phụ tùng cho các phương tiện trên mang nhãn hiệu “HONDA” thuộc Chủ sở hữu quyền là HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKIKAISHA.


Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50 / 2005 / QH11 , Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 13 / 2015 / TT - BTC , Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận Đơn đề nghị nêu trên đến ngày 24/6/2017.


Cục Giám sát quản lý về hải quan đã gửi Đơn và hồ sơ (bản mềm) của Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh từ hộp thư điện tử tchq.shtt@customs.gov.vn đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên theo quy định.


Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805 / 8809) ; Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • VP Luật sư Phạm và Liên Danh (để t / báo) ; (Đ/c: Số 8 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha