BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2442 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hướng dẫn chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Văn phòng Thành ủy đầu tư vào doanh nghiệp không do Đảng bộ thành phố sở

hữu 100% vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 9409 - CV / VPTU ngày 01/6/2015 của quý Cơ quan về việc hướng dẫn chi trả thù lao cho Người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy đầu tư vào doanh nghiệp không do Đảng bộ thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng đối với viên chức quản lý của công ty được cử làm đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả nộp về cho công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty.


  2. Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH nêu trên thì người được chủ sở hữu cử làm đại diện phần vốn góp ở công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành công ty có cổ phần, vốn góp, nếu được công ty có cổ phần, vốn góp trả thù lao, tiền thưởng thì sau khi nhận các khoản thù lao, tiền thưởng này, người đại diện vốn phải nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu chi trả cho người đại diện vốn gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc như quy định đối với Kiểm soát viên tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH nêu trên.


Đề nghị Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để chi trả thù lao cho Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Văn phòng Thành ủy đầu tư vào doanh nghiệp không do Đảng bộ thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh