BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2450 / LĐTBXH - LĐTL

V/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2014 của TĐ, TCT nhà nước và TĐ, TCT do Nhà nước chi phối

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Các Bộ quản lý ngành;

  • Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa;

  • Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt.


Theo quy định tại Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP , Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 69 / 2014 / NĐ - CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 18 / 2013 / TT - BLĐTBXH , số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/9/2013, số 15 / 2015 / TT -

BLĐTBXH ngày 30/3/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước để báo cáo chủ sở hữu (đối với Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt khi báo cáo chủ sở hữu thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát); chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 hàng năm, chủ sở hữu tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương, tiền thưởng năm trước và quỹ tiền lương kế hoạch đối với công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý, Đại diện chủ sở hữu tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước chi phối gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, giám sát chung.


Tuy nhiên, đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2014 của 21 Tập đoàn, Tổng công ty (danh sách kèm theo). Để thực hiện việc giám sát tình hình lao động, tiền lương theo quy định của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập báo cáo tình hình giám sát các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; đại diện chủ sở hữu lập báo cáo tình hình giám sát tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước chi phối gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp, giám sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.Nơi nhận:

  • Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân