BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2511 / LĐTBXH - KHTC

V/v: phương án xử lý số lượng cổ phần bán lần đầu không hết

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Công ty TNHH một thành viên Sona

- Công ty TNHH một thành viên Sovilaco


Trả lời Công văn số 66 / SONA / TCKT ngày 22/6/2015 của Công ty TNHH một thành viên Sona và Công văn số 422 / SVLC ngày 15/6/2015 của Công ty TNHH một thành viên Sovilaco về việc báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu và phương án xử lý số cổ phần không bán hết. Sau khi nghiên cứu, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp đề nghị 02 công ty:


  1. Khẩn trương thực hiện chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, đảm bảo thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần theo quy định tại Điều 41 Nghị định số số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/07/2011 nêu trên.


  2. Trường hợp 02 Công ty chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển công ty thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu theo quy định.


Đề nghị Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sona và Công Ty TNHH một thành viên Sovilaco phối hợp với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các công việc theo hướng dẫn nêu trên và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ Tài chính;

  • Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);

  • Lưu: VP, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Phạm Quang Phụng

Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp