BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2400 / TCT - CS

V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.


Trả lời vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 298 / CT - THNVDT ngày 26/03/2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhóm mặt hàng chuyển từ đối tượng chịu thuế sang đối tượng không chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13 / 2009 / QH12 ;


Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi số 71 / 2014 / QH13 ngày 26/11/2014 bổ sung một số điều của các Luật về thuế (hiệu lực từ ngày 01/01/2015);


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC hướng dẫn đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 298 / CT - THNVDT nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 298 / CT - THNVDT nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ: PC, KK&KTT (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân