BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2401 / TCT - CS

V/v: xử phạt về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712 / CT - HCQTTVAC ngày 01/06/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng nêu những vướng mắc về quản lý và xử lý vi phạm hóa đơn được quy định tại Nghị định số 109 / 2013 / NĐ - CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 10 / 2014 / TT - BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.


Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109 / 2013 / NĐ - CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Tổng cục Thuế ghi nhận những nội dung vướng mắc của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10 / 2014 / TT - BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân