BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2465 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội


Trả lời công văn số 4439 / CT - HTr ngày 02/02/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 60 / 2007 / TT - BTC ngày 14/06/2007; Thông tư số 28 / 2011 / TT - BTC ngày 28/02/2011; Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng:


“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”


Chi nhánh Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tại Hà Nội có công văn gửi Cục Thuế TP Hà Nội, trình bày từ năm 2008 đến nay Chi nhánh có hoạt động tìm kiếm khách hàng, thăm dò thị trường và khi bán hàng Chi nhánh xuất hóa đơn cho khách hàng bằng hóa đơn của Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tại Bình Dương (trụ sở chính). Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh có phát sinh các chi phí hoạt động, có phát sinh thuế GTGT đầu vào, không phát sinh thuế đầu ra.


Theo công văn số 4439 / CT - HTr ngày 02/02/2015 nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội chưa trình bày cụ thể tình hình thực tế mua, bán hàng hóa, thực hiện khai thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam đã kê khai khấu trừ thuế GTGT tại Hà Nội từ năm 2008 đến nay.


Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, tên loại hàng hóa mua, bán, số lượng, giá trị hàng hóa mua vào bán ra, các chi phí đầu vào, tình hình khai thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tại Hà Nội từ năm 2008 đến nay để có hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân