BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2468 / TCT - CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.


Trả lời công văn số 628 / CT - THDT ngày 17/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vướng mắc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng đậu tương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định đối tượng không chịu thuế;


Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế


Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 83 / 2014 / TT - BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, mặt hàng hạt đậu tương mới 100% là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH TMXNK Vạn An nhập khẩu mặt hàng hạt đậu tương mới 100% để bán cho các doanh nghiệp khác thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo)

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân