BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2482 / TCT - CS

V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.


Trả lời Công văn số 1443 / CT - THNVDT ngày 04/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc vướng mắc thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại Công văn số 1443 / CT - THNVDT ngày 04/06/2015, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4415 / TCT - CS ngày 17/12/2013 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ hướng dẫn Công văn số 4415 / TCT - CS nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ