BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2492 / TCT - KK

V/v xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với Chi nhánh đã giải thể.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn


Trả lời công văn số 672 / CT - KTT ngày 29/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với Chi nhánh Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng tại Bắc Kạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41 Nghị định 102 / 2010 / NĐ - CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp:


    “1. Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


    ...4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật”.


  • Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:


“Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết".


Căn cứ các quy định trên:


Chi nhánh Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng tại tỉnh Bắc Kạn (MST: 480086098 - 001) đã được giải thể theo quyết định của Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng. Theo kết quả kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, trước khi giải thể Chi nhánh có số thuế GTGT còn được khấu trừ là 245.428.068 đồng. Do đó, Chi nhánh sẽ được Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn giải quyết hoàn thuế GTGT.


Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng tại tỉnh Bắc Kạn đã đóng mã số thuế và trả dấu cho cơ quan Công An thì Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng sẽ thay Chi nhánh thực hiện thủ tục hoàn thuế với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT, Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí