BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2497 / TCT - CS

V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Công ty cổ phần Cảng Hà Nội.


Trả lời công văn số 120 / CHN ngày 24/3/2015 của Công ty cổ phần Cảng Hà Nội về giảm và giãn thời hạn nộp tiền thuế đất bổ sung năm 2010 và năm 2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm a, Khoản 11, Điều 2, Nghị định số 121 / 2010 / NĐ - CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142 / 2005 / NĐ - CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuế đất, thuê mặt nước quy định:


“a) Trường hợp bình thường.


Tiền thuê đất, thuê

mặt nước phải nộp =

01 năm

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Diện tích đất

x thuê, mặt nước -

thuê

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có)”

Theo Quyết định số 24969 / QĐ - CT ngày 29/11/2010 và Quyết định số 28089 / QĐ - CT ngày 2/11/2011 thì Tổng công ty vận tải thủy - Công ty cổ phần Cảng Hà Nội được giảm tiền thuê đất 3 tháng của năm 2010 và 3 tháng của năm 2011.


Tại điểm 1 công văn số 5218 / UBND - KT ngày 5/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thì “Từ ngày 1/1/2010 đến 28/2/2011: thống nhất áp dụng áp dụng hệ số (theo Phụ lục số 01 đính kèm) nhân với đơn giá đất trên địa bàn thành phố”


Theo Phụ lục đính kèm theo công văn số 5218 / UBND - KT thì hệ số của 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình) là 2.


Căn cứ quy định nêu trên, số tiền thuê đất còn phải nộp năm 2010 và 2011 bằng (=) số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, năm 2011 trừ (-) số tiền thuê đất được giảm do ảnh hưởng mùa mưa lũ (mỗi năm 3 tháng). Theo đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Thuế Hai Bà Trưng căn cứ vào hồ sơ cụ thể của Công ty cổ phần Cảng Hà Nội để thực hiện tính lại số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, năm 2011; Số tiền thuê đất được giảm năm 2010, năm 2011 do ảnh hưởng của mùa mưa lũ (mỗi năm 3 tháng); Ban hành quyết định giảm tiền thuê đất năm 2010, năm 2011 thay thế hai Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2010, năm 2011 trước đây và trên cơ sở đó ban hành thông báo mới thay thế các thông báo nộp tiền thuê đất trước đây theo

đúng quy định, căn cứ thông báo mới Chi cục Thuế đôn đốc đơn vị nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cảng Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ Pháp chế-TCT, Vụ Kê khai;

  • Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn