BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 2510 / TCT - KK

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1233 / CT - KK & amp ;KTT ngày 15/5/2015 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất phân bón của Công ty CP Phân lân Ninh Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 / 201 3 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 9 (b) Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Bước 3 Mục A.I Phần hai Quy trình Hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905 / QĐ - TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau tại chỉ tiêu 43 kỳ kê khai tháng 12 / 2014 , Công ty CP Phân lân Ninh Bình được chuyển sang kỳ kê khai tháng 01 / 2015 (chỉ tiêu 22 kỳ kê khai tháng 01 / 12015) để đảm bảo đủ điều kiện 12 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và được đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 (sau khi đã bù trừ số thuế đầu ra phát sinh tháng 01 / 2015 ) trên tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 01 / 2015 .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PC-BTC;

  • Các Vụ: PC, CS ;

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí