BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 8716 / BTC - CST

V/v thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi.

(Địa chỉ: số 72 Tăng Bạt Hổ, thành Pleku, tỉnh Gia Lai).


Bộ Tài chính nhận được đơn đề ngày 25/5/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về việc đề nghị không tăng thuế xuất khẩu sắn lát trong năm 2015. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Để nhằm khuyến khích sản xuất, phối trộn và sử dụng xăng E5 theo đúng lộ trình đã nêu tại Quyết định số 53 / 2012 / QĐ - TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính điều chỉnh thuế xuất khẩu sắn lát nguyên liệu theo hướng khuyến khích sử dụng trong nước, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học. Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ theo lộ trình sử dụng xăng sinh học quy định tại Quyết định 53 / 2012 / QĐ - TTg , Bộ Tài chính đã có công văn gửi xin ý kiến các Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ), các Hiệp hội (Hiệp hội sắn Việt Nam, Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh có diện tích trồng sắn lớn (Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Bình Thuận, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương) dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất của mặt hàng sắn lát. Trên cơ sở ý kiến đồng thuận điều chỉnh tăng thuế suất của các đơn vị có văn bản tham gia ý kiến (11 / 12) , ngày 06/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63 / 2015 / TT - BTC quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn lát. Thông tư 63 / 2015 / TT - BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2015.


Về kiến nghị của Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức họp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các Hiệp hội, đồng thời khẩn trương phối hợp với các Bộ ngành và Hiệp hội liên quan làm việc cụ thể tại một số địa phương để đánh giá cụ thể và rà soát lại thuế suất thuế xuất khẩu đối với sắn lát để có điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết.


Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • Vụ Pháp chế;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lưu Đức Huy