BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 97 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015


THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 115 / 2014 / TT - BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67 / 2014 / NĐ - CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN


Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24 / 2000 / QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61 / 2010 / QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ - CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Nghị định số 60 / 2003 / NĐ - CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115 / 2014 / TT - BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 115 / 2014 / TT - BTC ).


Điều 1. Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115 / 2014 / TT - BTC theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015.


 2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Văn phòng Tổng Bí Thư;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW liên quan;

 • Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Hiệp hội bảo hiểm, DNBH, DNTBH;

 • Công báo;

 • Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

 • Website Chính phủ;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC


MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67 / 2014 / NĐ - CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 97 / 2015 / TT - BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính)


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ / PHƯỜNG

--------

Số: ….. / UBND

V/v xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP


Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


Căn cứ Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;


Trên cơ sở đề nghị của (Tên chủ tàu)/ địa chỉ và hồ sơ kèm theo, Ủy ban nhân dân XÃ / PHƯỜNG xác nhận....


 1. Ông .... sở hữu, quản lý, sử dụng tàu:


  • Tên tàu (nếu có):


  • Số đăng ký:


  • Tổng công suất máy chính:


   Hiện đang là thành viên của tổ đội, hợp tác xã [tên tổ đội, hợp tác xã] được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép / chứng thực thành lập ngày ... tháng ... năm (danh sách đính kèm có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã / phường ... trong trường hợp chủ tàu sở hữu, quản lý, sử dụng nhiều tàu) và thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP .


 2. Danh sách / số lượng thuyền viên làm việc trên từng tàu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP (danh sách đính kèm nếu có).


Ủy ban nhân dân XÃ / PHƯỜNG ... xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã xác nhận.Nơi nhận:

 • Như trên;

- …

……, ngày ... tháng ... năm ...

CHỦ TỊCH UBND XÃ / PHƯỜNG

(Ký tên và đóng dấu)