BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số : 26 / BXD - VLXD

V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08 / TT - CT ngày 11/6/2015 của Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng làm vật liệu xây dựng thông thường. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản khi xuất khẩu phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Ngày 13/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 312 / GP - UBND cho phép Trại giam Quảng Ninh được quản lý mỏ đá và liên kết với Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với công suất 100.000 m3 / năm . Vì vậy, Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh được phép xuất khẩu sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20/9/2012.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải Quảng Ninh./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c)

  • Tổng cục Hải quan;

  • Chi cục Hải quan Quảng Ninh;

  • Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Lê Văn Tới