BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 486 / XNK - CN

V/v nhập khẩu dầu khoáng phục vụ sản xuất sản phẩm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH VINA BUHMWOO

(Khu CN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số 01 / VBC - BCT của Công ty TNHH VINA BUHMWOO về quy định tại Thông tư số 34 / 2013 / TT - BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013;


Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 472023000192 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp;


Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04 / 2007 / TT - BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH VINA BUHMWOO được nhập khẩu dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (mã HS: 27101941) và một số nguyên liệu thuộc nhóm 2710 để phục vụ hoạt động sản xuất các loại dầu nhờn để gia công kim loại theo mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư nêu trên của Công ty.


  2. Công ty TNHH VINA BUHMWOO làm thủ tục nhập khẩu dầu khoáng nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan và chỉ sử dụng các loại dầu này phục vụ sản xuất tại nhà máy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khác.


Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, CN,

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thanh Hải