BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 487 / XNK - TMQT

V/v chuyển đổi sang nhập khẩu hàng đã làm thủ tục tạm nhập

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ cao A.C


Trả lời công văn số AC 06 - 15 / BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ cao A.C về việc chuyển đổi loại hình từ tạm nhập, tái xuất sang nhập kinh doanh, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


Trên cơ sở đề nghị của Công ty tại công văn số AC 02 - 15 / BYT ngày 24 tháng 02 năm 2015, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 158 / XNK - TMQT ngày 06 tháng 3 năm 2015 đồng ý cho Công ty được tạm nhập, tái xuất thiết bị y tế hãng Mediana, mới 100% để giới thiệu tại Việt Nam.


Trong trường hợp Công ty có nhu cầu chuyển loại hình tạm nhập để tái xuất sang nhập khẩu để sử dụng, phải thực hiện theo cơ chế quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu.


Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, TMQT,

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thanh Hải