VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5064 / VPCP - KTTH

V/v cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hiệp hội Mía đường Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 252 / BCT - XNK ngày 07 tháng 5 năm 2015 về việc báo cáo cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015; ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 420 / BTC - CST ngày 16 tháng 6 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 86 / BNN - CB ngày 28 tháng 5 năm 2015), Hiệp hội Mía đường Việt Nam (văn bản số 52 / 2015 / CV - HHMĐ ngày 26 tháng 5 năm 2015) và ý kiến của các Bộ, cơ quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mía đường Việt Nam) tham dự cuộc họp bàn về cơ chế điều hành nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan tại Văn phòng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


 1. Về cơ chế điều hành nhập khẩu đường trong năm 2015: Thực hiện theo phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan như hiện hành.


 2. Năm 2016, đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 252 / BCT - XNK ngày 07 tháng 5 năm 2015. Giao Bộ Công Thương:


  1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với các cam kết quốc tế để thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.


  2. Căn cứ kết quả thực hiện thí điểm trong năm 2016, Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá hiệu quả của phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; tác động của phương thức này đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, người tiêu dùng, các nhà máy đường, người nông dân trồng mía, cung cầu thị trường đường trong nước và phản ứng từ các thành viên WTO. Trên cơ sở đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.


 3. Về cơ chế nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong năm 2015: Thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 252 / BCT - XNK ngày 07 tháng 5 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, TKBT, QHQT;

 • Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng