VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5069 / VPCP - KTTH

V/v nhập khẩu xe cơ giới ba bánh để sử dụng trong phạm vi hẹp

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

  • Bộ Giao thông vận tải;

  • Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3934 / BCT - XNK ngày 22 tháng 4 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 6920 / BTC - TCHQ ngày 26 tháng 5 năm 2015), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 5952 / BGTVT - VT ngày 13 tháng 5 năm 2015) về việc nhập khẩu xe cơ giới ba bánh để sử dụng trong phạm vi hẹp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Việc nhập khẩu và sử dụng xe cơ giới ba bánh thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH (3).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng