BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6044 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19 / 2014 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất đối với xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19 / 2014 / TT - BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


  1. Về thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19 / 2014 / TT - BTC :


    Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo khi làm thủ tục tạm nhập xe và khi làm thủ tục tái xuất xe theo phương thức điện tử (đối với cơ quan) và trên tờ khai giấy (đối với cá nhân) theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  2. Về mã loại hình:


Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765 / TCHQ - GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là mã H11 đối với tờ khai nhập khẩu và mã H21 đối với tờ khai xuất khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh