BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6100 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại ống thủy tinh để s/x đèn huỳnh quang compact

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số 1167 / HQLS - TXNK ngày 17/06/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh để sản xuất đèn huỳnh quang compact của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 17/2/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 1978 / BTC - TCHQ hướng dẫn phân loại mặt hàng ống thủy tinh dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact. Theo đó, mặt hàng ống huỳnh quang compact có mô tả: đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, lắp cực ca tốt nóng và nạp gas, phải trải qua 24 công đoạn gia công phức tạp để lắp ráp và gắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gia nhiệt, xoắn dây kết nối ống đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệm trước khi đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact thuộc nhóm 85.39, mã số 8539.90.90 - Bộ phận.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ thực tế hàng hóa và hướng dẫn trên để phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng