BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6101 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  • Cty TNHH MTV XNK ngành in;

  • (67, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Cty TNHH MTV XNK vật tư thiết bị ngành in.

(14, Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp. HCM)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thông báo tại công văn số 4171 / VPCP - ĐMDN ngày 05/6/2015 của Văn phòng Chính phủ: “Đồng ý xử lý xóa nợ thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu ngành in và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in...”.


Tổng cục Hải quan thông báo: Các lô hàng nhập khẩu giấy in của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu ngành in và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in thuộc các tờ khai: 83/NK/KD/CSB ngày 18/03/2002, 40/NK/KD/CSB ngày 04/02/2002, 41/NK/KD/CSB ngày 04/02/2002 được xóa nợ thuế truy thu.


Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu ngành in và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in để xử lý không thu thuế truy thu đối với các tờ khai nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/07/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • VP Chính phủ (để b / cáo) ;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo)

  • Bộ Văn hóa TT và DL (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái