BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6107 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý thuế hàng tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1432 / HQHCM - TXNK ngày 29/5/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về xử lý không thu thuế của Công ty CP Hàng hải Liên Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về vận đơn trong bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.


    Vận đơn là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở cấp phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa được xếp lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp.


    Theo trình bày của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1432 / HQHCM - TXNK thì Công ty CP Hàng hải Liên Minh cung ứng (bán) lô hàng dầu nhờn đã nhập khẩu cho tàu biển ISHIMA quốc tịch Singapore. Do đặc thù của hoạt động cung ứng cho tàu biển (quan hệ mua bán chứ không phải quan hệ giữa người gửi hàng với người chuyên chở nên không có vận đơn), theo đó có thể chấp nhận bản Marine Lubricants Delivery Reciept do Công ty CP Hàng hải Liên Minh xuất trình (có xác nhận của thuyền trưởng) xác nhận hàng hóa đã được xếp lên tàu.


  2. Về hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu.


Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định trường hợp của Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 120 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC), hàng hóa nhập khẩu đã thực tái xuất thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã thực tái xuất.


Công ty CP Hàng hải Liên Minh có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai mã loại hình B11 (mã loại hình đúng là B13), giải trình các nội dung có liên quan,

đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Cục GSQL;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái