BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6119 / TCHQ - QLRR

V/v Trả lời công văn số 6 / CVHQ / 2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh

(Địa chỉ: thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)


Phúc đáp công văn số 6 / CVHQ / 2015 ngày 18/06/2015 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014; khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất nhập khẩu của Quý Công ty được phân luồng theo quy định tại các văn bản nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết. Trân trọng./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Trưởng ban (để báo cáo);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Bùi Thái Quang