BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6141 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Hội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hanoi Steel Center.

(Đ/c: Lô M5B, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)


Trả Lời công văn số 72 - 15 / CV - HSC ngày 18/5/2015 và công văn số 83 - 15 / CV - HSC ngày 5/6/2015 của Công ty TNHH Hanoi Steel Center vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Vướng mắc nêu tại điểm 1 của công văn số 72 - 15 / CV - HSC


  Vướng mắc về việc xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 129 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC được thực hiện trên cơ sở kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan ghi nhận để tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện thống nhất. Trong khi chờ công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Công ty chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm. Công ty chịu trách nhiệm về số lượng nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tồn kho.


 2. Vướng mắc nêu tại điểm 2 của công văn số 72 - 15 / CV - HSC


  1. Về việc xuất trình hồ sơ, chứng từ kế toán


   Theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 60 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC thì Công ty phải xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu khi cơ quan hải quan yêu cầu bao gồm: các chứng từ hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hợp đồng mua bán, hóa đơn, B/L, Packing list...


  2. Về cách kê khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu theo mẫu số 15 / BCQT - NVL / GSQL


   Tại ô “Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu của tất cả các tờ khai nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính. Tổng hợp số liệu nguyên vật liệu nhập khẩu từ tài khoản 152 quy định tại Thông tư số 200 / 2014 / TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.


   VD: trong năm tài chính từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 phát sinh nhập khẩu 100 tờ khai thì tại cột trị giá NVL nhập khẩu ghi tổng trị giá của 100 tờ khai này.

   Tại ô “Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá của sản phẩm của tất cả các tờ khai xuất khẩu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Tổng hợp số liệu thành phẩm xuất khẩu từ tài khoản 155 quy định tại Thông tư số 200 / 2014 / TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.


  3. Về thời gian nộp báo cáo quyết toán


  Trường hợp Công ty kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3/2015, đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/1/2015-31/12/2015 thì thực hiện báo cáo quyết toán vào ngày 30/6/2016.


 3. Vướng mắc nêu tại điểm 3 của công văn số 72 - 15 / CV - HSC


  Theo quy định tại khoản 9 Điều 119 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC thì hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này; ngoài ra, công văn đề nghị hoàn thuế nêu rõ hàng hóa thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.


  Về nguyên tắc, người khai hải quan, người nộp thuế tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự kê khai số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra sau thông quan.


 4. Vướng mắc nêu tại điểm 4 của công văn số 72 - 15 / CV - HSC


Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 129 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện thì trong thời gian chờ cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế, Công ty vẫn tiếp tục được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Hanoi Steel Center biết, trường hợp có vướng mắc đề nghị Công ty TNHH Hanoi Steel Center liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK (để p / hợp) ;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh