BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6154 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty xuất khẩu tổng hợp Vạn Xuân (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội)


Trả lời công văn số 4336 / VXC - TH ngày 24/6/2015 của Tổng Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân về việc không cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng phục vụ an ninh, quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan: Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.


Để có cơ sở xem xét việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Tổng Công ty có văn bản đề nghị dừng biện pháp cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi có phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế (kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế nợ) để được xem xét, giải quyết theo trình tự quy định tại Điều 33 Thông tư số 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Dũng(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang