BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8291 / BTC - TCHQ

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ


Bộ Tài chính nhận được công văn số 4032 / VPCP - KTTH ngày 02/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20 / 2011 / TT - BTC theo kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 4816 / BCT - XNK ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Việc cho phép doanh nghiệp nhập khẩu số ô tô đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày ban hành Thông tư 20 / 2011 / TT - BCT ngày 12/5/2011 theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu tại công văn số 10521 / VPCP - KTTH ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ là để giải quyết các tồn tại phát sinh do phía đối tác nước ngoài không trả lại tiền gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp Việt Nam. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011, Bộ Tài chính nhất trí với đề xuất của Bộ Công Thương tại công văn số 4816 / BCT - XNK ngày 18/5/2015 cho phép gia hạn thêm thời gian để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhập khẩu hết số xe ô tô thuộc các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, về thời gian gia hạn, đề nghị Bộ Công Thương tính toán để xác định cụ thể, đảm bảo doanh nghiệp nhập khẩu được hết số xe đã mua theo hợp đồng, đồng thời tránh việc doanh nghiệp nhập khẩu kéo dài quá lâu.


Bộ Tài chính xin có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Công Thương (để p / hợp) ;

  • Lưu VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn