BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1351 / QĐ - BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 36 / 2014 / TT - BTNMT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT; ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 / 2008 / QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 100 / 2010 / NĐ - CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;


Căn cứ Nghị định số 21 / 2013 / NĐ - CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính các Mẫu phiếu số 01, 02, 03, 04 và 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 36 / 2014 / TT - BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất như sau:
Thay cụm từ

"Người được điều tra


thành cụm từ

"Người được điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)"

(Ký hoặc không ký tên)"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

 • Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

 • Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

 • Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ (CKTPTQĐ, CSPC).


TUQ. BỘ TRƯỞNG

 CHÁNH VĂN PHÒNG


Tăng Thế Cường