BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2634 / LĐTBXH - LĐTL

V/v: chính sách đối với lao động dôi dư.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam


Trả lời văn bản số 1495 / ĐS - TCKT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về một số vướng mắc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo phiếu chuyển số 362 / PC - VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 91 / 2010 / NĐ - CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì chính sách đối với người lao động dôi dư chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội mà chưa thực hiện chính sách lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 41 / 2002 / NĐ - CP ngày 11/4/2002, Nghị định số 155 / 2004 / NĐ - CP ngày 10/8/2004, Nghị quyết số 07 / 2007 / NQ - CP ngày 06/02/2007 và Nghị định số 110 / 2007 / NĐ - CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ nay thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


  2. Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 45 Bộ luật Lao động và Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động thì trường hợp chuyển quyền sở hữu, người sử dụng lao động phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.


  3. Theo nội dung công văn số 1495 / ĐS - TCKT nêu trên thì các doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 41 / 2002 / NĐ - CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, nay thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp này có số lượng lớn lao động dôi dư thì không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 91 / 2010 / NĐ - CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư. Theo đó, đề nghị Tổng công ty hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm đối với người lao động không bố trí được việc làm theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 45 của Bộ luật Lao động và Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ nêu trên.


Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP .

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Văn phòng Chính phủ (để biết);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh