BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 366 / TB - BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Bộ Luật Lao động số: 10 / 2012 / QH13 ngày ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc

hội.


Căn cứ Nghị định số 89 / 2013 / NĐ - CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38 / 2014 / TT - BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89 / 2013 / NĐ - CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét Đơn xin nghỉ việc của các thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 đối với Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt:

  • Xóa tên kể từ ngày 18/5/2015 đối với thẩm định viên Lương Trùng Dương, sinh năm: 1981, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Phó giám đốc (PGĐ), số thẻ V11.503 cấp ngày 27/9/2012;

  • Xóa tên kể từ ngày 18/5/2015 đối với thẩm định viên Võ Thị Như Ý, sinh năm: 1980, giới tính: Nữ, quê quán: Bình Dương, chức vụ: Phó giám đốc (PGĐ), số thẻ V11.707 cấp ngày 27/9/2012;

  • Xóa tên kể từ ngày 06/6/2015 đối với thẩm định viên Vũ Đại Dương, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ V11.506 cấp ngày 27/9/2012.

Tại Mục số 26 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74 / TB - BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 18/5/2015, Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt chỉ còn lại 01 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2015, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 18/5/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số

89 / 2013 / NĐ - CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38 / 2014 / TT - BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89 / 2013 / NĐ - CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.Nơi nhận:

  • Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt;

  • Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

  • Website Cục QLG (để đăng tin);

  • Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ


Nguyễn Anh Tuấn