VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5057 / VPCP - KGVX

V/v Hướng dẫn xếp lương cho giáo sư, phó giáo sư theo Nghị định số 141 / 2013 / NĐ - CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Nội vụ.


Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2260 / BGDĐT - TCCB ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc hướng dẫn xếp lương cho giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Nghị định số 141 / 2013 / NĐ - CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2343 / BNV - CCVC ngày 29 tháng 5 năm 2015 và Công văn số 2213 / BNV - TL ngày 21 tháng 5 năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thống nhất sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141 / 2013 / NĐ - CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. Trường hợp hai Bộ thấy quy định tại Nghị định là không hợp lý hoặc không khả thi thì thống nhất báo cáo Thủ tướng để trình Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;

  • Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, TH, PL;

  • Lưu: VT, KGVX (3b) QT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Nên