BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2122 / BHXH - THU

V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.


Căn cứ tại điểm a khoản 7 Mục D Thông tư số 03 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Thông báo số 193 / TB - NHNN ngày 30/06/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/7/2015.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/07/2015 cho 6 tháng cuối năm 2015, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 21.673 đồng / USD (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm bảy mươi ba VND)

Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện;

  • Đăng tải tên trang web;

  • Lưu VT, THU(S.2b)./

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu