BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 763 / QĐ - BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71 / 2006 / QH11 ngày 29/6/2006;


Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25 / 2008 / QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46 / 2014 / QH 13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;


Căn cứ Nghị định số 05 / 2014 / NĐ - CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.


Điều 2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN


 1. Về chủ thể


  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.


  2. Có tối thiểu 03 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đã triển khai thành công hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử với ít nhất 10 cơ quan, tổ chức.


 2. Về tài chính, trụ sở làm việc

  1. Có đủ năng lực tài chính để thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ I-VAN;


  2. Có giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ. Mức bảo lãnh từ 05 tỷ đồng trở lên; thời gian bảo lãnh kéo dài đến khi hợp đồng cung cấp dịch vụ hết hiệu lực.


  3. Có trụ sở làm việc, địa điểm đặt trang thiết bị bảo đảm an toàn, phù hợp với loại hình dịch vụ cung cấp.


 3. Về nhân sự:


  1. Có tối thiểu 05 cán bộ trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, bảo mật về hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu, am hiểu pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;


  2. Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật, thường xuyên trực 24 giờ trong ngày để duy trì hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ I-VAN.


 4. Về kỹ thuật:


 1. Hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật phải bảo đảm các yêu cầu sau:


  • Cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động và kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ thời gian bảo trì. Thời gian dừng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để bảo trì không quá 3% tổng số giờ cung cấp dịch vụ trong một năm;


  • Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia;


  • Có các quy trình thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có khả năng phục hồi dữ liệu chậm nhất là 08 giờ, kể từ thời điểm hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử gặp sự cố.


 2. Giao dịch, lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội phải đáp ứng yêu cầu sau:


  • Lưu trữ kết quả giao dịch, lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trong thời gian giao dịch chưa hoàn thành;


  • Thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử gốc phải được lưu giữ trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và được truy cập trực tuyến;


  • Có phương án và hệ thống dự phòng để xử lý tình huống bất thường, khắc phục sự cố nhằm bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử.

 3. Yêu cầu về nhật ký giao dịch điện tử:


  • Nhật ký giao dịch điện tử phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 10 năm, kể từ thời điểm thực hiện giao dịch thành công;


  • Bảo đảm việc theo dõi nhật ký giao dịch điện tử và tra cứu thông tin trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử trong thời gian lưu trữ.


 4. Bảo đảm tiêu chuẩn kết nối dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.


Điều 3. Tiêu chuẩn kết nối dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Thực hiện theo Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 4. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN


 1. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN gồm:


  1. Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN (Mẫu 01 / IVAN - ĐK kèm theo Quyết định này).


  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của đơn vị (bản sao);


  3. Giấy chứng nhận sử dụng Chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp (bản sao có chứng thực);


  4. Giấy Công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN còn hiệu lực thi hành (bản sao) trong trường hợp tổ chức đã được Tổng Cục Thuế công nhận là tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;


   đ) Giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.


  5. Đề án kỹ thuật triển khai cung cấp dịch vụ I-VAN gồm các nội dung: Kế hoạch chi tiết; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; nhân lực; kinh nghiệm của tổ chức; thời hạn dự kiến cung cấp dịch vụ và các thông tin cần thiết khác đáp ứng quy định tại Điều 6 Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


 2. Đối với các tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN của Tổng cục Thuế, hồ sơ gồm các thành phần quy định tại Điểm a, c, d, đ, Khoản 1 Điều này.


 3. Đối với các tổ chức khác, hồ sơ gồm các thành phần quy định tại Điểm a, b, c, đ, e, Khoản 1 Điều này.


Điều 5. Quy trình thực hiện

 1. Nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN


  Tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN lập 02 bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN gửi đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


 2. Thẩm định hồ sơ


  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với tổ chức khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN. Trường hợp cần thiết, thời gian xem xét, thẩm định được kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.


  2. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng đúng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg và Điều 4 Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản thông báo về việc chấp thuận hồ sơ của tổ chức, đồng thời đề nghị tổ chức thực hiện kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận thông báo chấp thuận hồ sơ.


  3. Trường hợp tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg và Điều 4 Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản thông báo không chấp thuận hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ I-VAN và nêu rõ lý do.


 3. Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, chuẩn kết nối dữ liệu


  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN có văn bản thông báo hoàn thành việc kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức kiểm tra và lập Biên bản về kết quả kiểm tra hạ tầng kỹ thuật và công nhận việc kết nối. Trường hợp tổ chức không đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản thông báo không chấp thuận kết nối dữ liệu và nêu rõ lý do.


 4. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản về kết quả kiểm tra hạ tầng kỹ thuật và công nhận việc kết nối, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I- VAN với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời, công bố công khai trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về danh sách các tổ chức đã được ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN.


Điều 6. Tổ chức thực hiện


 1. Trung tâm Công nghệ thông tin:

  1. Phối hợp với Ban Tuyên truyền thông báo công khai trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định này và tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để các tổ chức có nhu cầu đăng ký cung cấp dịch vụ biết để thực hiện.


  2. Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, kiểm tra kỹ thuật và chuẩn kết nối dữ liệu báo cáo Tổng Giám đốc. Thông báo đến tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN các nội dung quy định tại Khoản 2, 3 Điều 5 Quyết định này.


  3. Ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN sau khi có ý kiến đồng ý của Tổng Giám đốc.


  4. Phối hợp với tổ chức I-VAN hỗ trợ cho người sử dụng lao động trong thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội.


  đ) Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng đã ký kết và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng của tổ chức I-VAN.


 2. Ban Pháp chế


Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN theo đúng quy định.


Điều 7: Điều khoản thi hành


 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 2. Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 7;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Website BHXHVN;

 • Lưu: VT, PC (05).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

Mẫu: 01 / IVAN - ĐK


(Ban hành kèm theo Quyết định số 763 / QĐ - BHXH ngày 10/7/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


……….., ngày …….. tháng ………. năm ...


ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


1. Tổ chức chúng tôi là:


- Tên tổ chức:...............................................................................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam số ……….. ngày ………… do ………… cấp.


2. Mã số thuế: ..............................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính:


......................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................................... Fax: ....................................................


Email: ........................................................................................................................... Website cung cấp dịch vụ của tổ chức:.........................................................................

 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:


  Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) ................................................ Nam / nữ : ................ Chức danh: ...................................................................................................................

  Sinh ngày: ……./………./........... …….. Dân tộc: ............. Quốc tịch: .......................... Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................

  Ngày cấp: .............. /...................... /................ Cơ quan cấp: ......................................

 2. Chứng thư số


Số chứng thư số: ...........................................................................................................


Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng: .............................................................


Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày........................ đến ngày ..............................


Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, chấp thuận cho ……………………(ghi rõ tên tổ chức) cung cấp dịch vụ I-VAN.


Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dịch vụ I-VAN. Nếu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét chấp thuận, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ I-VAN lâu dài, tối thiểu 5 năm trở lên cho người sử dụng dịch vụ kể từ thời điểm thực hiện hợp đồng./.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)