BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1849 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/06/2014;


Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam); báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan kèm công văn số 4416 / HQHP - GSQL ngày 16/06/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 5.069 m2, bao gồm: 2.284 m2 kho, 2.760 m2 bãi, 25 m2 văn phòng làm việc của Hải quan tại Lô đất CN3.3C, Khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng do Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) quản lý và sử dụng hợp pháp theo quy định.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.


Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam), Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Lưu: VT, GSQL(3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh