BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1899 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21 / 2012 / QH13 ngày 20/11/2012;


Căn cứ Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế;


Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ - CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;


Căn cứ Thông tư số 133 / 2013 / TT - BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.


Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 09 tháng 7 năm 2015 giữa Tổng cục Hải quan và Công ty Cổ phần Phúc Sinh;


Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên kèm theo văn bản ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Phúc Sinh;


Xét đề nghị của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc công nhận Công ty Cổ phần Phúc Sinh là doanh nghiệp ưu tiên,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận Công ty Cổ phần Phúc Sinh, mã số thuế: 0302401061, địa chỉ: Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Điều 2. Công ty Cổ phần Phúc Sinh có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Điều 23 Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.


Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu là 03 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 5. Công ty Cổ phần Phúc Sinh, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như điều 5 (để t / hiện) ;

  • Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

  • Các đơn vị thuộc TCHQ (để t / hiện) ;

  • Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (để phối hợp);

  • Lưu: VT, KTSTQ (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc