BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6142 / TCHQ - GSQL

V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 1349 / HQHCM - GSQL ngày 22/5/2015 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việc xin nộp bổ sung một số C/O mẫu AANZ do Úc phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số 21 / 2010 / TT - BCT ngày 17/5/2010, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 42 / 2014 / TT - BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương; Điều 26 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015: cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Điều 26 của Thông tư. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


  • Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015: Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình ngày 30/12/2013 về việc nộp bổ sung C/O, trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận mã HS của hàng hóa theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa được áp thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O, tuy nhiên, sau khi hàng hóa được thông quan, do có sự thay đổi mã HS (do thanh tra, kiểm tra sau thông quan, có văn bản điều chỉnh, thay đổi mã HS theo quyết định của cơ quan hải quan) dẫn đến mức thuế suất MFN cao hạn thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì chấp nhận C/O do công ty nộp bổ sung để xem xét cho hàng hóa hưởng ưu đãi đặc biệt.


Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O và các thủ tục khác thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh