BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6181 / TCHQ - TXNK

V/v: vướng mắc hạch toán kế toán trong thời kỳ chỉnh lý

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số 1560 / HQBRVT - TXNK ngày 4/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc vướng mắc hạch toán kế toán trong thời kỳ chỉnh lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện tại là thời điểm tháng 7 / 2015 , nên để thực hiện mở sổ kế toán tháng 12 / 2014 của tất cả các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ gặp nhiều khó khăn (vì hệ thống KTTTT phải xử lý lại dữ liệu và khóa sổ từng ngày, từng Chi cục từ tháng 12 / 2014 , tháng 1 đến tháng 6 / 2015) .


Vì vậy, Tổng cục Hải quan sẽ không mở sổ kế toán tháng 12 / 2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện lập bảng kê chênh lệch theo hướng dẫn tại công văn số 13970 / TCHQ - TXNK ngày 20/11/2014 của Tổng cục Hải quan, cụ thể:


  • Điều chỉnh dữ liệu chênh lệch vào tháng hiện tại;


  • Thực hiện lập bảng kê điều chỉnh chênh lệch để theo dõi.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái