BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6230 / TCHQ - TXNK

V/v thu đổi ngoại tệ tại quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 958 / HQĐNg - GSQL ngày 23/6/2015 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động thu đổi ngoại tệ tại quầy hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài trong khu vực cách ly của sân bay quốc tế Đà Nẵng (khu vực kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số 70 / 2014 / NĐ - CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;


Căn cứ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì ngân hàng thương mại có quyền bán ngoại tệ tự do chuyển đổi cho người nước ngoài được hoàn thuế khi người nước ngoài yêu cầu chuyển đổi số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn sang ngoại tệ, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của pháp luật;


Căn cứ công văn số 13522 / BTC - TCHQ ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính v/v chọn Ngân hàng thương mại Bưu điện Liên Việt là đại lý hoàn thuế GTGT tại sân bay quốc tế Đà Nẵng;


Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt triển khai hoạt động thu đổi ngoại tệ tại quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trong khu vực cách ly nhà ga xuất cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng và tổ chức việc kiểm tra giám sát hải quan theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

  • Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái