BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6305 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý thuế đối với hàng hóa của Công ty Sing Sing

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 1519 / HQBD - TTr ngày 19/6/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng của Công ty cổ phần Sing Sing. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Theo quy định tại Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005 thì: “Đối tượng nộp thuế có hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật này, nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế”.


  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ, thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế... thì người nộp thuế phải thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật khi có sự thay đổi”.


  • Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 17 / 2010 / NĐ - CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ thì: “Nghĩa vụ của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp: Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê”


  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: “Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.


Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thì tài sản của Công ty (được miễn thuế nhập khẩu) đã được bán đấu giá để thi hành án dân sự. Như vậy đã có thay đổi về mục đích sử dụng hàng hóa.


Thời gian vừa qua, Tổng cục đã xử lý một số trường hợp về bán tài sản đảm bảo là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thi hành án tương tự vụ việc nêu trên. Đối với vụ việc của Ngân hàng Shinhan Việt Nam tại Thông báo số 05 / TB - TCTHADS ngày 11/6/2015 của Tổng cục thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông báo kết luận cuộc họp liên ngành đã nêu rõ: “số tiền thu được từ việc bán tài sản là hàng hóa chịu thuế sẽ được xác định là tiền để đảm bảo thi hành án khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu. Thứ tự thanh toán theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự chỉ được áp dụng sau khi đã trừ nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu” (có văn bản kèm theo).

Để đảm bảo thu đủ tiền thuế cho ngân sách Nhà nước đối với số hàng hóa được miễn thuế sau đó thay đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương làm việc với các cơ quan có liên quan (Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án của tỉnh) để xử lý dứt điểm vụ việc. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để b/c);

  • Vụ Pháp chế, Thanh tra TCHQ;

  • Công ty CP Sing Sing (Đ/c: 25C / 10 khu phố Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) (thay thông báo);

  • Lưu: VT, TXNK-Hương (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái