BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6307 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa


Giải quyết vướng mắc nêu tại công văn số 0651 / PLX - XNK ngày 4/6/2015 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam liên quan đến C/O của các lô hàng xăng dầu từ kho ngoại quan vào nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Trường hợp doanh nghiệp đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần tại cùng một Chi cục Hải quan: cơ quan hải quan sẽ lập Phiếu theo dõi trừ lùi C/O ( ban hành kèm theo công văn), cụ thể:


  • Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có C/O cấp cho lô hàng tổng vào kho ngoại quan nhưng nhập khẩu nhiều lần vào nội địa.


  • Phiếu theo dõi trừ lùi C/O được lập tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu đầu tiên, C/O và Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính được lưu tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (doanh nghiệp nhận bản phô tô). Công chức hải quan phải trực tiếp ghi số lượng hàng hóa từng lần nhập khẩu và số lượng hàng hóa còn lại vào Phiếu theo dõi.


  • Đối với các lần nhập khẩu tiếp theo, cơ quan hải quan kiểm tra trên bản C/O gốc và thực hiện trừ lùi số lượng hàng hóa nhập khẩu trên tổng số lô hàng trên Phiếu theo dõi.


  • Khi doanh nghiệp nhập khẩu hết số lượng hàng hóa trên C/O, Chi cục Hải quan tổng hợp lượng hàng hóa đã nhập khẩu, xác nhận đã nhập khẩu hết lượng hàng trên C/O vào Phiếu theo dõi trừ lùi.


 2. Trường hợp doanh nghiệp đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa thành nhiều lần tại các Chi cục Hải quan khác nhau: đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam để được cấp C/O giáp lưng cho từng lô hàng.


Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);

 • Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu);

 • Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (số 1, Khâm Thiên, Hà Nội)

 • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Cục Hải quan…………

Chi cục Hải quan…………

Số ……………….


PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI C/O


Kèm theo C/O mẫu ……………. số tham chiếu …………….ngày……………. Doanh nghiệp nhập khẩu:

Tên hàng:


Tổng số lượng hàng hóa khai báo trên C/O:


Ngày .... tháng ... năm … Lãnh đạo Chi Cục (ký tên, đóng dấu)


Số tờ khai

Ngày đăng

ký tờ khai

Số lượng hàng làm thủ tục

Số lượng hàng còn

lại

Xác nhận của công chức hải quan

Ghi chú: - Công chức hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức


- Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng hàng hóa trên C/O thì công chức hải quan xác nhận đã nhập khẩu hết lượng hàng trên C/O vào phiếu theo dõi lùi.