BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6309 / TCHQ - QLRR

V/v trả lời Công ty TNHH SEORIM KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH SEORIM Việt Nam.

(Địa chỉ: Lô D14-1, D15 khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16 / SR - XNK ngày 19/06/2015 của Quý Công ty về vướng mắc liên quan đến phân luồng lô hàng xuất, nhập khẩu cùng với bộ hồ sơ xử lý vi phạm (bản sao).


Sau khi nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ do Quý Công ty cung cấp, cho thấy, Công ty đã bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, phạt tiền 1 lần số thuế trốn, gian lận theo quy định tại điểm i, Điều 14 Nghị định 18 / 2009 / NĐ - CP ngày 18/2/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97 / 2007 / NĐ - CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.


Do vậy, việc phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH SEORIM Việt Nam được thực hiện theo Công văn số 5610 / TCHQ - QLRR ngày 19/6/2015 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Cục Hải quan Đồng Nai (để t/h);

  • Lưu: VT, QLRR (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa