BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9161 / BTC - TCHQ

V/v nhập khẩu xăng dầu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Thuận.


Phúc đáp công văn số 2519 / UBND - TH ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về đề nghị cho tàu biển trong và ngoài nước được ra, vào neo đậu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ để làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


  1. Đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thành việc khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng cảng tổng hợp 10.000 tấn tại Ninh Chữ để báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc nâng cấp cảng Ninh Chữ thành cảng hàng hóa theo Thông báo số 1232 / TB - BGTVT ngày 02/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.


  2. Trong thời gian chờ nâng cấp cảng Ninh Chữ, Bộ Tài chính sẽ xem xét, xử lý cho từng chuyến hàng xăng dầu nhập khẩu cụ thể tại Khu chuyển tải Ninh Chữ theo như hướng dẫn tại công văn số 8687 / BTC - TCHQ ngày 27/6/2014.


Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Ninh Thuận được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để biết);

  • Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn