THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1030 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ỐT- XTRÂY-LIA - VIỆT NAM” DO CHÍNH PHỦ ỐT-XTRÂY-LIA TÀI TRỢ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Nghị định số 38 / 2013 / NĐ - CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 4451 / BKHĐT - KTĐN ngày 02 tháng 7 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam” do Chính phủ Ốt-xtrây-lia tài trợ (sau đây gọi là Dự án), với nội dung chính sau:


  1. Cơ quan chủ quản và Chủ Dự án: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  2. Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ Việt Nam nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho lực lượng lao động và bảo đảm cho các tổ chức sử dụng lao động khai thác hiệu quả các kỹ năng đã được đào tạo. Cụ thể: (i) Công dân Việt Nam có điều kiện tiếp cận nền giáo dục của Ốt-xtrây- lia thông qua chương trình học bổng để nâng cao trình độ, kỹ năng; (ii) Cải thiện môi trường làm việc nhằm tạo điều kiện phát huy kỹ năng làm việc trong một số lĩnh vực ưu tiên được lựa chọn;

    (iii) Tăng cường và duy trì bền vững quan hệ hợp tác Việt Nam - Ốt-xtrây-lia và các cơ hội học tập giữa các cá nhân và tổ chức trong các ngành được lựa chọn.


  3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020. Địa điểm: Việt Nam và Ốt-xtrây-lia.

  4. Tổng kinh phí thực hiện Dự án:


- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-lia là 146 triệu AUD, bao gồm kinh phí cho các công việc thực hiện tại Việt Nam là 40 triệu AUD và các kinh phí tại Ốt-xtrây-lia là 106

triệu AUD. Các kinh phí này chủ yếu dùng để chi trả học phí và các sinh hoạt phí cho lưu học sinh.
- Vốn đối ứng trong nước: phía Việt Nam đóng góp bằng nguồn nhân lực và hiện vật sẵn có.


Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Chính phủ Ốt-xtrây-lia biết về Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.


Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện Dự án theo quy định hiện hành, lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm Dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • TTg CP, các Phó Thủ tướng;

  • Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, GD&ĐT, LĐTBXH, Tài chính, Ngoại giao;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KGVX, TH;

  • Lưu: VT, QHQT(3).MA.

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam