BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2730 / LĐTBXH - BHXH

V/v trợ cấp tuất hàng tháng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng


Trả lời Công văn số 356 / SLĐTBXH - TTr ngày 09/02/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng đề nghị cho ý kiến về giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì trợ cấp tuất hàng tháng được giải quyết đối với những thân nhân là người chưa đến tuổi lao động hoặc đã hết tuổi lao động mà trước khi chết người lao động phải nuôi dưỡng. Đối với những thân nhân đã đi làm có lương hoặc có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống thì không thuộc diện giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng.


Theo Thông tư số 02-NV ngày 05/02/1973 của Bộ Nội vụ quy định cụ thể về những thân nhân được hưởng chế độ tiền tuất theo Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 218 / CP ngày 27/12/1961 của Hội đồng Chính phủ thì những người không có sức lao động là người già yếu (nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi); ốm đau, tàn tật không còn khả năng lao động như bị bệnh bại liệt, hỏng cả hai mắt, què cụt, không đi lại được; trẻ em chưa đến tuổi lao động. Những thân nhân đã được hưởng một khoản trợ cấp của nhà nước cao hơn tiền tuất (trợ cấp hưu trí, trợ cấp mất sức lao động,..) thì không được hưởng tiền tuất.


Tại Nghị định số 236 / HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội, tiếp tục quy định khi công nhân, viên chức và quân nhân chết thì thân nhân chủ yếu của người chết đã hết tuổi lao động hoặc chưa đến tuổi lao động hoặc mất sức lao động, được trợ cấp tiền tuất hàng tháng.


Hiện nay, thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội cũng phải là người không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.


Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Văn Tịnh sinh năm 1933, tại thời điểm con trai chết do tai nạn lao động (ngày 21/8/1985) ông Tịnh chưa hết tuổi lao động và đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nên không thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nay, ông Tịnh đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là không có căn cứ để giải quyết.


Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng giải thích để ông Nguyễn Văn Tịnh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga