ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3787 / UBND - THKH

Về tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn các Luật mới có hiệu lực thi hành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Thủ trưởng các sở - ban - ngành;

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố.


Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, các Luật có hiệu lực thi hành gồm: (1) Luật Nhà ở; (2) Luật Kinh doanh bất động sản; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; (5) Luật Đầu tư; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; (7) Luật Giáo dục nghề nghiệp; (8) Luật Công an Nhân dân;

(9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; (10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.


Trong khi chờ các cơ quan Trung ương ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015 vào ngày 29 tháng 6 năm 2015; yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục thụ lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo Luật hiện hành trên cơ sở quy định của Luật mới ban hành, không để trì hoãn, chậm trễ, ách tắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM)

 • Thường trực Thành ủy (để bc);

 • Thường trực HĐNDTP (để biết);

 • TTUB: CT, các PCT;

 • Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;

 • Văn phòng Thành ủy;

 • Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;

 • Mặt trận và các đoàn thể Thành phố;

 • VPUB: CPVP;

 • Các phòng NCTH, THKH;

 • Lưu: VT, (THKH-K)

CHỦ TỊCH


Lê Hoàng Quân