BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 387 / TB - BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

V/V GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI

Thực hiện Quyết định số 857 / QĐ - BTC ngày 12/5 / 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079 / QĐ - BTC ngày 20/5/2014 về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Quyết định số 1079 / QĐ - BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Công văn số 6230 / BTC - QLG ngày 14/5 / 2015 về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544 / BTC - QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sản phẩm mới) của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính. Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 03/7 / 2015 (Phụ lục kèm theo).

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam);

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Truyền

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM)

(Kèm theo Thông báo số 387 / TB - BTC ngày 03 / 7 / 2015 của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá kê khai)

ĐVT: Đồng / hộpTên sản phẩm sữa


Trọng lượng


Đơn vị

tính

Giá bán buôn tối đa

(đã bao gồm

VAT)

Mức giá kê

khai

(Đã bao gồm

VAT)

Enfamil A + 2 1,7kg 360° Brain Plus

1700g

Hộp

857.736

832.755