BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 764 / QĐ - LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Nghị định số 24 / 2009 / NĐ - CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;


Căn cứ Nghị định số 16 / 2013 / NĐ - CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;


Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Thông tư số 09 / 2013 / TT - BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16 / 2013 / NĐ - CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bãi bỏ 58 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Danh mục kèm theo).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lãnh đạo Bộ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

 • Lưu: VT, PC.


BỘ TRƯỞNG


Phạm Thị Hải Chuyền

DANH MỤC


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 764 / QĐ - LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


 1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG  TT


  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành VB


  Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB


  Lý do bãi

  bỏ


  Ghi chú

  1.

  Thông tư

  19/LĐ-TT; ngày 30/7/1960

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương ngày trong khu vực sản xuất

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  2.

  Thông tư

  04/LĐ-TT; ngày 16/4/1963

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn việc giải quyết vấn đề tiền lương của quân nhân tình nguyện chuyển ngành sau 01/5/1960

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  3.

  Thông tư

  11/LĐ-TT; ngày 14/4/1963

  Thông tư của Bộ Lao động quy định chế độ trả lương cho cán bộ, công nhân viên khi ngừng việc

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  4.

  Thông tư

  20/LĐ-TT; ngày 14/02/1963

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ trả lương trong trường hợp làm ra hàng

  hỏng, hàng xấu hoặc công trình sai phạm kỹ thuật

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  5.

  Thông tư

  13-LĐ/TT; ngày 01/7/1961

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn cấp sổ lao động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  6.

  Thông tư

  17-LĐ-TT; ngày 9/11/1964

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành Thông tư số 88-TTg- CN ngày 01/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp thôi việc

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  7.

  Thông tư

  88/TTg-CP; ngày 01/10/1964

  Quy định chế độ trợ cấp thôi việc

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  8.

  Thông tư

  02-LĐ/TT; ngày 30/01/1975

  Thông tư của Bộ Lao động đối với người làm hợp đồng có thời hạn cho nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  9.

  Thông tư

  26/LĐ/TT; ngày 11/12/1985

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với ngành giáo dục, dạy nghề

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  10.

  Thông tư

  07/LĐ/TT; ngày 17/7/1986

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân viên chức làm những công việc độc hại

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  11.

  Thông tư

  13/LĐ-TT; ngày 06/10/1986

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  12.

  Thông tư

  03/LĐ/TT; ngày 09/01/1987

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  13.

  Thông tư

  07/LĐ-TT; ngày 06/02/1987

  Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  14.

  Thông tư

  09/LĐTBXH/TT;

  ngày 14/10/1987

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với quan trắc viên khí tượng thủy văn

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  15.

  Thông tư

  11/LĐTBXH/TT;

  ngày 29/10/1987

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với các hoạt động văn hóa, thông tin

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  16.

  Thông tư

  12/LĐTBXH/TT;

  ngày 03/8/1988

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp phẫu thuật, thường trực, chế độ bồi dưỡng trong thời gian chống dịch đối với cán bộ, viên chức ngành y tế

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  17.

  Thông tư

  19-LĐTBXH/TT;

  ngày 21/10/1989

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ thôi việc và chế độ trợ cấp tạm ngừng việc theo quyết định số 176-HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  18.

  Thông tư

  19-LĐTBXH/TT;

  ngày 31/12/1990

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành quy chế lao động đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  19.

  Thông tư

  11-LĐTBXH-TT;

  ngày 04/11/1991

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  20.

  Thông tư

  04/LĐTBXH; ngày

  12/05/1993

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định số 327-CT ngày

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  15-09-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  21.

  Thông tư

  18/LĐTBXH-TT;

  ngày 02/6/1993

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  22.

  Thông tư

  18/LĐTBXH-TT;

  ngày 31/5/1994

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  23.

  Thông tư

  15/LĐTBXH-TT;

  ngày 10/4/1997

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  24.

  Thông tư

  02/LĐTBXH-TT;

  ngày 11/02/1998

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ nâng lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  25.

  Thông tư

  08/1998/TT-

  BLĐTBXH; ngày 07/5/1998

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07 / 1998 / NĐ - CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  26.

  Thông tư

  12/1998/TT-

  BLĐTBXH; ngày 16/10/1998

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  27.

  Thông tư

  32/1999/TT-

  BLĐTBXH; ngày 23/12/1999

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198 / 1999 / QĐ - TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  28.

  Thông tư

  19/2000/TT-

  BLĐTBXH; ngày 07/8/2000

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  29.

  Thông tư

  22/2000/TT-

  BLĐTBXH; ngày 28/9/2000

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh

  30.

  Thông tư

  23/2000/TT-

  BLĐTBXH; ngày 28/9/2000

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  31.

  Thông tư

  09/2002/TT-

  BLĐTBXH; ngày 01/6/2002

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  32.

  Thông tư

  19/2004/TT-

  BLĐTBXH; ngày 22/11/2004

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị

  định số 41 / 2002 / NĐ - CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  33.

  Thông tư

  06/2005/TT-

  BLĐTBXH; ngày 05/01/2005

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong cty NN theo Nghị định số 206 / 2004 / NĐ - CP

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  34.

  Thông tư

  12/2005/TT-

  BLĐTBXH; ngày 28/01/2005

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113 / 2004 / NĐ - CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao

  động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  35.

  Thông tư

  18/2005/TT-

  BLĐTBXH; ngày 11/05/2005

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19 / 2004 / TT - BLĐTBXH ngày

  22/11/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 41 / 2002 / NĐ - CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155 / 2004 / NĐ - CP ngày 10/8/2004

  về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  36.

  Thông tư

  28/2005/TT-

  BLĐTBXH; ngày

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  04/10/2005

  thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện

  37.

  Thông tư

  12/2007/TT-

  BLĐTBXH; ngày 02/8/2007

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  38.

  Thông tư

  23/2007/TT-

  BLĐTBXH; ngày 23/10/2007

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  39.

  Thông tư

  31/2008/TT-

  BLĐTBXH; ngày 22/12/2008

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80 / 2007 / NĐ - CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  40.

  Thông tư

  03/2011/TT-

  BLĐTBXH; ngày 29/01/2011

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai 5

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  41.

  Thông tư

  16/2011/TT-

  BLĐTBXH; ngày 19/5/2011

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc

  tại địa bàn Trường Sa và DKI

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  42.

  Thông tư

  22/2011/TT-

  BLĐTBXH; ngày 03/8/2011

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu

  tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  43.

  Thông tư

  25/2011/TT-

  BLĐTBXH; ngày 26/9/2011

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  44.

  Thông tư

  20/2012/TT-

  BLĐTBXH; ngày 27/8/2012

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi một số điều của Thông tư số 25 / 2011 / TT - BLĐTBXH ngày

  26/9/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người lao động tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  45.

  Thông tư

  33/2013/TT-

  BLĐTBXH; ngày 16/12/2013

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm

  việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  46.

  Quyết định

  490/LĐTBXH-QĐ;

  ngày 07/12/1991

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề công nhân

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  47.

  Quyết định

  385/LĐTBXH-QĐ;

  ngày 01/04/1996

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  48.

  Quyết định

  238/LĐTBXH-QĐ;

  ngày 08/04/1997

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  49.

  Quyết định

  1069/1998/QĐ-

  LĐTBXH; ngày 14/10/1998

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  50.

  Quyết định

  708/1999/QĐ-

  BLĐTBXH; ngày 15/6/1999

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  51.

  Quyết định

  821/1999/QĐ-

  LĐTBXH; ngày

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ


  19/7/1999

  tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cà phê

  52.

  Quyết định

  1003/1999/QĐ-

  BLĐTBXH; ngày 28/8/1999

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1999 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  53.

  Quyết định

  1300/1999/QĐ-

  LĐTBXH; ngày 05/10/1999

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cao su

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  54.

  Quyết định

  861/2000/QĐ-

  BLĐTBXH; ngày 29/8/2000

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

  55.

  Quyết định

  1037/2000/QĐ-

  BLĐTBXH; ngày 09/10/2000

  Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng đối với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

  Không còn áp dụng

  Bãi bỏ toàn bộ

 2. LĨNH VỰC VIỆC LÀM


TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB

Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1.

Thông tư

18/LĐTBXH- TT;

ngày 31/5/1994

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp sổ lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

2.

Thông tư

10/LĐTBXH- TT;

ngày 22/5/1996

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp sổ lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

3.

Quyết định

533/LĐTBXH- QĐ;

ngày 31/5/1994

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ